Algemene voorwaarden van Rederij Peters

Op al onze activiteiten en programma's zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden in PDF.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1          Rederij Peters v.o.f: de vennoot onder firma, tevens handelend onder de handelsnaam Rederij Peters en Vechtdal Events;

1.2          Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Rederij Peters v.o.f. sluit en de wederpartij met Rederij Peters v.o.f.;

1.3          Deelnemer: natuurlijk persoon welke deelneemt aan een activiteit van Rederij Peters v.o.f.;

1.4          Activiteit(en): de dienst (en) of het arrangement welke door Rederij Peters v.o.f wordt aangeboden;

1.5          Programma: het geheel aan activiteiten dat door de Klant wordt gereserveerd;

1.6          Partijen: de Klant en Rederij Peters V.O.F. gezamenlijk;

1.7          Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1            Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de Activiteit(en) en/of Programma of aangeboden door Rederij Peters v.o.f.

2.2            Wanneer door Rederij Peters v.o.f. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Rederij Peters v.o.f. onderhavige voorwaarden soepel toepast.

2.3            Rederij Peters v.o.f. behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de Klant van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de order tot stand is gekomen.

2.4            Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere  overeenkomst met Rederij Peters v.o.f. in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden   vervangen door een door Rederij Peters v.o.f. vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbaar en vergelijkbare bepaling.

2.5            Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rederij Peters v.o.f.,  voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.6            Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers  van Rederij Peters v.o.f. en zijn directie.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1          Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een reservering plaats via de website of   mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) Rederij Peters v.o.f. en hier via e-mail of per post een bevestiging van ontvangt.

3.2          Degene die namens of ten behoeve van, de groep de overeenkomst aangaat (de Klant) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voorvloeien alsmede voor eventuele schade die door de door de Klant ingeschreven Deelnemers wordt veroorzaakt.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1          Rederij Peters v.o.f. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2         Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rederij Peters v.o.f. recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3         De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rederij Peters  v.o.f. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rederij Peters v.o.f. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rederij Peters v.o.f. zijn verstrekt, heeft Rederij Peters v.o.f. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen.

4.4         Rederij Peters v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rederij Peters v.o.f. is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rederij Peters v.o.f. kenbaar behoorde te zijn.

4.5         De Klant vrijwaart Rederij Peters v.o.f. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

Artikel 5: Betaling

5.1          Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling voorafgaand aan de Activiteit(en) door   middel van online betaling, pinbetaling of contante betaling op de locatie. Indien is overeengekomen dat     de betaling zal geschieden door middel van factuur, dient de Klant het volledige bedrag binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur te hebben voldaan. Rederij Peters v.o.f. heeft recht om facturen digitaal toe te zenden.

5.2          Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zal Rederij Peters v.o.f. de Klant een herinnering sturen en daarbij een redelijke termijn bieden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de Klant niet binnen deze termijn betaalt, verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

5.3          Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten) gerechtelijke kosten welke Rederij Peters v.o.f. maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte- komen vanaf dat moment voor rekening van de Klant. In dat geval is de Klant een vergoeding verschuldigd van tenminste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Rederij Peters v.o.f. gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, kome deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6: Reserveringsom

6.1          In de gepubliceerde reserveringsom zijn de kosten voor alle voor de betreffende Activiteit(en) benodigde zaken inbegrepen, tenzij andere is vermeld. Op de website, offertes of anderszins vermelde prijzen gelden per persoon en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.2          De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het Programma. Rederij Peters v.o.f. behoudt zich het recht voor om voor het totstandkoming van de boeking de prijs te wijzigen, indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, zoals doch niet uitsluitend prijsverhoging van derden of verhoging van belastingen en andere wettelijke tarieven

Artikel 7: Begin- en eindtijd

7.1          De begin- en eindtijd van een Activiteit  of wordt in de reserveringsbevestiging vastgelegd. Indien een Programma of Activiteit aangepast dient te worden, omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op tijd aanwezig is, zal Rederij Peters v.o.f. hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de Klant. Rederij Peters v.o.f. is niet aansprakelijke voor eventuele schade indien de Activiteit geen doorgang  kan vinden of de huurtijd van de Activiteit verkort wordt, omdat een deelnemer of groep deelnemers niet op de overeengekomen begintijd aanwezig is.

Artikel 8: Wijziging en Annulering van de reservering

8.1          De reservering kan door de Klant in overleg met Rederij Peters v.o.f. gewijzigd worden. Indien de wijzigen van het aantal deelnemers ertoe leidt dat er minder deelnemers zullen deelnemen aan de Activiteit gelden op de in mindering gebrachte deelnemers, de annuleringsvoorwaarden van lid 2 van dit artikel van deze voorwaarden

8.2          Indien een reservering wordt geannuleerd of gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

één binnen of buiten Activiteit

a. bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het Programma zou moeten aanvangen, wordt 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 50,00 in rekening gebracht;

b. bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 20% van het gereserveerde bedrag met een minimum van € 100,00;

c. bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 40% van het gereserveerde bedrag met een minimum van € 100,00;

d. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 60% van het gereserveerde bedrag met een minimum van € 100,00;

e. bij annulering meer dan vijf dagen voor bedoeld tijdstip 85% van het gereserveerde bedrag met een minimum van € 150,00;

f. bij annulering vijf dagen of minder voor de ingangsdatum dient de klant 100% van het gereserveerde bedrag te betalen.

Meer dan één binnen of buiten Activiteit

a. bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen, wordt 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00 in rekening gebracht;

b. bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 20% van het gereserveerde bedrag met een minimum van € 150,00;

c. bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 40% van het gereserveerde bedrag met een minimum van € 175,00;

d. bij annulering meer dan veertien dagen voor bedoeld tijdstip 60% van het gereserveerde bedrag met een minimum van € 200,00;

e. bij annulering veertien dagen of minder voor de ingangsdatum dient de klant 100% van het gereserveerde bedrag te betalen.

Eén of meerdere activiteiten (binnen/buiten) met catering

a. bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten aanvangen, wordt 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 in rekening gebracht;

b. bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 20% van het gereserveerde bedrag met een minimum van € 200,00;

c. bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 40% van het gereserveerde bedrag met een minimum van € 250,00;

d. bij annulering 30 dagen of minder voor de ingangsdatum dient de klant 100% van het gereserveerde bedrag te betalen.

8.3          Wijziging van het aantal deelnemers (maximaal 10% meer/minder van het totale aantal) kan tot zeven dagen voor de reservering kosteloos. Bij wijzigingen korter dan zeven dagen van te voren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

8.4          Annuleringen dienen schriftelijk per e-mail of per post en gedateerd te gebeuren, deze zijn na bevestiging door Rederij Peters v.o.f. geldig.

8.5          Een annuleringsverzekering dient de Klant zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten.

Artikel 9: Niet doorgaan van Activiteit(en) of wijzigingen

9.1          Rederij Peters v.o.f. behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in het Programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan, bijvoorbeeld indien de veiligheid van de deelnemers niet gewaarborgd kan   worden of indien aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten Rederij Peters v.o.f. hiertoe noodzaken.

9.2          Indien voormelde omstandigheden ertoe leiden dat het Programma niet doorgaat of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal Rederij Peters v.o..f de Klant hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen.

9.3          Indien Rederij Peters v.o.f. besluit (delen van) een Programma niet door te laten gaan, verplicht Rederij Peters v.o.f. zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende Programma, zodat (delen van) het Programma op een andere datum door kan gaan. Slechts indien de Klant geen gebruik van wenst te maken van dit aanbod, zal Rederij Peters v.o.f. gehouden zijn tot het naar rato restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Activiteit(en). Rederij Peters v.o.f. is in het geval van annulering van (een gedeelte van) het Programma niet gehouden tot enige schadevergoeding.

9.4          Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Activiteit(en). Indien het personeel van Rederij Peters v.o.f. vermoedt dat een deelnemer onder invloed verkeert van alcoholof drugs, behoudt het personeel van Rederij Peters v.o.f. zich het recht voor om de persoon in kwestie van (verdere) deelname uit te sluiten, te weigeren of de betreffende Activiteit in zijn geheel stil te leggen. De betreffend deelnemer is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Rederij Peters v.o.f.     dientengevolge lijdt.

Artikel 10: Klachten

10.1        Ondanks alle inspanningen van Rederij Peters v.o.f. kan het voorkomen dat de Klant een klacht in wenst te dienen. Deze klacht dient direct tijdens de Activiteit(en) of op de eerste werkdag na de Activiteit(en) bij het personeel van Rederij Peters v.o.f. te worden ingediend. Als directe indiening van een klacht bij het personeel van Rederij Peters v.o.f. niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Rederij Peters v.o.f.. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet door Rederij Peters v.o.f. in behandeling genomen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1        Indien Rederij Peters v.o.f. aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het totaalbedrag dat door Rederij Peters v.o.f. aan de Klant in rekening werd gebracht.

11.2       Rederij Peters v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van een Activiteit. Rederij Peters v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.3       Rederij Peters v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijk voor door de Klant gemaakte kosten zoals, doch niet uitsluitend premies voor verzekeringen en kosten voor vervoer, indien een Activiteit niet kan doorgaan.

11.4       Schade of verlies die door de deelnemer worden veroorzaakt aan zaken die door Rederij Peters v.o.f. ter beschikking worden gesteld of aan de ruimte(s) en andere eigendommen van Rederij Peters v.o.f worden door Rederij Peters v.o.f op de Klant verhaald. Voorts zal Rederij Peters alle schade op de deelnemer verhalen, indien zij door een derde wordt aangesproken ter zake schade die door de betreffende           deelnemer werd veroorzaakt.

11.5        De Klant gaat akkoord met de huisregels van de Activiteit(en). Alle deelnemers worden vóór aanvang van de activiteit gewezen op de huisregels (mondeling of schriftelijk). Bij deelname van de Activiteit gaat de deelnemer akkoord met de huisregels en de algemene voorwaarden.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding


12.1    Rederij Peters v.o.f. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a.       Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b.       na het sluiten van de overeenkomst Rederij Peters v.o.f. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

c.       Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

12.2        Voorts is Rederij Peters v.o.f. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de      overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3       Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rederij Peters v.o.f.  op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Rederij Peters v.o.f. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Rederij Peters v.o.f. behoudt onder meer steeds het recht schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

Artikel 13: Overmacht

13.1        Rederij Peters v.o.f. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rederij Peters v.o.f.  geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rederij Peters v.o.f. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rederij Peters v.o.f. worden daaronder begrepen.

13.3       Rederij Peters v.o.f. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Rederij Peters v.o.f. zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.4       Rederij Peters v.o.f. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is Rederij Peters v.o.f. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14: Toepasselijk recht en forum


14.1        Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2       De rechter in het arrondissement waar de Klant ressorteert is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht een andere rechter aanwijst. Als de Klant geen Nederlands nationaliteit heeft, dan geldt uitsluitend de bepalingen van het Nederlands recht.

14.3        Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

15.1        In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

15.2       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

15.3        De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

15.4       De algemene voorwaarden en alle specifieke huisregels van de Activiteit kunnen worden ingezien en gedownload via onderstaande websites: www.rederijpeters.nl, www.vechtdalevents.nl,              www.escaperoom-vechtdal.nl, www.bushbattle-vechtdal.nl enwww.citygame-vechtdal.nl